Logotip UVZ

AKCIJSKI NAČRT DRUGE OŠ SLOVENJ GRADEC

ŠOLSKO LETO 2016/17

DEJAVNOSTI ŠOLE V OKVIRU PROJEKTA UŽIVAJMO V ZDRAVJU[1]

Področje Dejavnost Udeleženci Odgovorna Oseba
Prehrana Pregled jedilnikov in izboljšanje ponudbe prehrane glede na smernice NIJZ[2]

Učenci

Zunanji odjemalci

zaposleni

Suzana Planšak

Helena Gaberšek

Helena Pavlič

Predstavnik staršev: g. Martin Tretjak v sodelovanju z vodjo kuhinje

Sadje – stalna ponudba učenci Suzana Planšak
Voda otrokom vedno na voljo učenci

Suzana Planšak

Helena Gaberšek

Uvajanje nesladkanega čaja in drugih pijač pri malici in v odmorih učenci

Suzana Planšak in interni tim

dežurni učitelji

Delavnica o zdravi prehrani za učence 4. razredov učenci in starši

Suzana Planšak in Helena Pavlič iz NIJZ

razredničarki 4. razredov

Delavnice o zdravem prehranjevanju in pomenu zdravega načina življenja v okviru Dneva zdravja in razrednih ur učenci in starši

Nives Kodrun

Katja Uršič

Suzana Planšak

Helena Gaberšek in ostali sodelavci

Sodelovanje z Zdravstvenim domom Slovenj Gradec – go. Matejo Učakar

 

Šolski zeliščni vrt in čebelnjak – ozaveščanje o pomenu medu in zdravilnih zelišč za naše zdravje; urejanje vrta v času gospodinjstva in interesne dejavnosti

Učenci

Zaposleni

starši

Metka Čas, Petra Račnik

Olga Bauer

Zunanji sodelavec g. Bauer

Raziskovalna naloga o škodljivosti sladkorja učenci Metka Čas, Petra Račnik in učenci
Telesna dejavnost Rekreativni odmor učenci Jožica Jug, Katja Uršič
Gibalna minuta v razredu učenci učitelji
Spodbujanje hoje, gibanja (merjenje korakov s pedometri) učenci, starši

Katja Uršič

Jožica Jug

Talne igre v šoli in na zunanjih površinah učenci

Katja Uršič

Nives Kodrun

Učiteljice prve in druge triade, Jožica Jug

Zdrav življenjski slog učenci

Rok Konečnik

Jožica Jug

Izbirni predmeti in interesne dejavnosti s področja gibanja učenci

Športni pedagogi

Jožica Jug

Katja Uršič

Kros učenci Športni pedagogi
Uporaba zunanjega fitnesa učenci, starši, krajani

Športni pedagogi

Jožica Jug

 

V sodelovanju s Športno zvezo – rekreacija za otroke in starše učenci, starši, krajani

Jožica Jug, Helena Gaberšek

Zunanja sodelavka: Mojca Verhovnik

Peš v šolo učenci, starši, zaposleni Katja Uršič
Ureditev kolesarnice učenci, starši Ravnateljica Nada Duler

Terminski načrt: načrtovane dejavnosti se bodo izvajale v šolskem letu 2016/17. Vključene so v letni delovni načrt šole.

Kazalniki, smernice za naprej:

Ugotavljamo, da veliko aktivnosti s področja gibanja in prehrane na šoli že poteka in da so uspešne. Učenci se v dopoldanskem času radi vključujejo v dejavnosti s področja gibanja. Tudi delavnice s področja prehranjevanja so uspešne; učenci potrebujejo ozaveščanje s področja zdrave prehrane, predvsem pa moramo na tem področju spodbuditi tudi starše, da bodo tudi oni ozaveščeni o pomenu zdravega prehranjevanja. Le s skupnimi močmi nam bo uspelo spreminjati miselnost o pomenu prehrane in pomenu gibaja za naše telo.

Želimo si vključiti starše, stare starše. Se povezati z lokalno skupnostjo in širiti pomen o zdravem načinu življenja.

Glede na veliko udeležbo pri izbirnih predmetih predvidevamo, da so učenci zainteresirani za šport, vendar imajo v popoldanskem času manj spodbud za prosto gibanje. Učenci so v popoldanskem času vključeni v različne dejavnosti, klube,… kjer gre za usmerjeno vadbo. Vsi učenci pa v našem okolju (socialno šibki) nimajo možnosti vključevanja v tovrstne dejavnosti. Veliko otrok tudi zaradi tega ostaja doma, za televizijo in računalniki.

Šola se je preko tega projekta povezala z lokalno skupnostjo in Športno zvezo, tako, da bi se v prihodnje ponudila možnost brezplačne rekreacije tudi za tiste učence in starše, ki se vaj ne morejo udeleževati zaradi socialno ekonomske stiske.

Pomen rekreativnega gibanja in na ta način spodbujanje druženja na prostem.

Ker smo v lanskem šolskem letu odprli tudi svoj šolski vrt in čebelnjak so učenci aktivni tudi na tem področju – ozaveščanje o pomenu čebel za naše zdravje (zelo dobro obiskan čebelarski krožek) ter o pomenu zdravilnih zelišč (pomen, sušenje, priprava čajev,…).

Še povečati želimo aktivni prihod v šolo (peš v šolo – ne samo takrat, ko določimo dan za to, ampak dokaj redno, če je to izvedljivo).

V podaljšanem bivanju in med odmori učenci odhajajo na igrišča zunaj. V prihodnje bi želeli urediti zunanje površine – igrala, igralni kotički.

V šoli smo dejavnosti ponudili vsem učencem, ali smo zajeli tudi učence s povečano telesno težo ali ne pa nismo povsem prepričani. To je naša naloga v prihodnje.

Želimo si, da bi starši in učenci bolj množično prihajali na delavnice zdrave prehrane v šoli ali izven nje (ponavadi pridejo starši, ki so ozdravi prehrani že ozaveščeni) – prizadevanja za ozaveščenost učencev in staršev.

V prihodnje si želimo, da bi se minuta za zdravje uvedla tudi v šolsko zbornico.

Nujna je ureditev varnih poti neposredno okoli šole in ureditev kolesarnice.

UŽIVAJMO V ZDRAVJU

Projekt:

Več o projektu na http://www.uzivajmovzdravju.si/

Ideja za izvedbo projekta je nastala kot odziv zdravstvenega in šolskega sektorja na porast problema prekomerne hranjenosti in debelosti prebivalcev Slovenije. Namen projekta je soočenje s tem zdravstvenim problemom v organizacijah na različnih ravneh (nacionalni, regijski in lokalni) ter oblikovanje inovativnih trajnostnih in učinkovitih medsektorskih pristopov, ki bodo trend rasti debelosti postopno obrnili v negativno smer.

Poglavitni cilj projekta je zagotoviti sistemsko povezavo med zdravstvenimi in izobraževalnimi organizacijami ter lokalno skupnostjo v preventivni tim, ki bo po načelu koncepta skupnostnega pristopa v ospredje postavljal posameznika in njegovo zdravje, in vsak po svojih močeh in pristojnostih zagotavljal skrb za zdrav življenjski slog ter podporno okolje ljudem s prekomerno telesno težo ali debelostjo.

 Predvideni cilji in učinki

 • Splošni cilj projekta je pomembno vplivati k zmanjšanju ali preprečevanju bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Ciljne skupine so otroci in mladostniki, družine in odrasli.
 • Identifikacija sistemskih vrzeli in vzpostavitev ukrepov za podporo zdravemu življenjskemu slogu in zmanjševanju problema debelosti.
 • Vzpostavitev učinkovitega medsektorskega in interdisciplinarnega povezovanja (šolstvo, zdravstvo, sociala, lokalna skupnost, NVO).
 • Nadgradnja programov formalnega in neformalnega izobraževanja.
 • Razvoj modelov in vzpostavitev inovativnih programov nemedikamentoznega zdravljenja debelosti za otroke, mladostnike, starše/skrbnike, družine in odrasle.
 • Prilagoditev ukrepov projekta za ranljive skupine prebivalcev.

Druga OŠ si je v sodelovanju z Zavodom za šolstvo,  Zdravstvenim domom Slovenj Gradec, lokalno skupnostjo – MO Slovenj Gradec – (s športnim društvom) ter NIJZ-em z Raven na Koroškem zastavila naslednje dejavnosti, ki jih bo izvajala:

 1. Odpremo telovadnico, zunanja igrišča ali amfiteater  v času glavnega odmora, koristno preživljanje prostega časa/REKREATIVNI ODMOR.
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
6. razred 9. razred 8. razred 7. razred 5. razred

Učenci in učenke od 1. do 4. razreda bi koristili prostore na hodniku in zunaj/talne igre.

Na podružnici:

TOREK SREDA PETEK
4. in 5. razred 2. in 3. razred 6. razred

V okviru šole bodo športni pedagogi izpeljali šolski kros za učence.

 1. Peš v šolo v jesenskem času (september, oktober). Na prvem skupnem roditeljskem sestanku poudariti pomen hoje oz., da zmorejo otroci tudi sami po varnih poteh do šole in nazaj domov. Ozaveščanje učencev, staršev in učiteljev o težkih torbah – razbremenitev.
 2. Spodbujati sodelavce, da v primeru slabše koncentracije izvedejo gibalno minuto in prezračijo učilnico.
 3. Projekt Zdrav življenjski slog: gibanje za vse, teoretične vsebine o zdravem načinu življenja.
 4. Uporaba števca korakov – najprej bi jih ponudili učencem in staršem v 2. in 4. razredu. Spodbujanje gibanja (Tako kot domov nosijo knjižne nahrbtnike, bi domov nosili števce korakov in  družina bi spremljali svoje gibanje.).
 5. Delavnica (za starše učencev četrtih razredov) s področja zdrave prehrane, hranilne vrednosti v tednu otroka – ena delavnica na Centralni šoli in ena na Podružnici Pameče-Troblje.  (Suzana Planšak in tim).
 6. Usmerjenost v trajnostni razvoj – šolski vrt.
 7. Raziskovalna naloga o škodljivosti sladkih pijač. Ozaveščanje o zdravem načinu življenja na RU ter pri posameznih predmetih  (šolska svetovalna služba in tim v sodelovanju s šolsko skupnostjo).
 8. Tim sodeluje pri oblikovanju zdravega šolskega jedilnika (pestra kombinacija različnih sestavin pri sestavi jedilnika, da se čim več jedi v šolski kuhinji pripravlja iz osnovnih živil …). Ob dejavnostih gibanja staršem ponudimo tudi delavnice s področja zdrave prehrane.
 9. Učence in učenke, ki se zaradi prekomerne telesne teže  izmikajo športu, ne izpostavljamo in jih spodbujamo pri urah. Športni pedagogi v svoje ure vpletejo teoretične vsebine o pomenu zdravega načina življenja.
 10. Sodelovanje z Zdravstvenim domom Slovenj Gradec in lokalno skupnostjo (klubi bodo ponudili različne športne dejavnosti, kamor se lahko vključijo starši).
 11. Povezava z zdravnico pri opravičevanju pri športu. Opravičila naj bi bila priporočila!
 12. Na spletni strani Druge OŠ bo zavihek o projektu  Uživajmo v zdravju.

 

Tim, ki deluje na šoli v okviru projekta: Helena Gaberšek, Jožica Jug, Katja Uršič, Nives Kodrun, Metka Čas, Petra Račnik  in Suzana Planšak.

[1] Akcijski načrt s poročili izvedenih aktivnosti in prilogami je predstavljen v dokumentu z naslovom Akcijski načrt (power point prezentacija).

[2] Priloga: analiza šolske prehrane na Drugi OŠ in predlagane spremembe (poročilo NIJZ).

(Skupno 107 obiskov, današnjih obiskov 1)