Zakon o OŠ predvideva od šolskega leta 2014/2015 poleg že znanih obveznih izbirnih predmetov tudi uvedbo neobveznih izbirnih predmetov, in sicer od 4. do 9. razreda. V nadaljevanju sledi nekaj navodil, ki bodo učencem in staršem v pomoč, da se boste lažje odločili, kaj izbrati.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (7., 8. IN 9. RAZRED)

Ministrstvo za šolstvo je pripravilo zelo dolg seznam izbirnih predmetov, ki jih lahko ponudimo učencem v 7., 8. in 9. razredu. Šola pa mora ponuditi pouk najmanj šestih izbirnih predmetov. Mi jih bomo ponudili seveda več, izvajali pa bomo tiste, za katere se bo odločilo največ učencev, in v skladu z normativi, ki določajo števiilo skupin.

 

Predmeti so  glede na čas trajanja razvrščeni v štiri sklope:

–          Triletni predmeti (učenec jih izbere tri leta zapored – pouk tujih jezikov).

–          Triletni predmeti, lahko pa tudi krajši (učenec jih izbere tri, dve ali samo eno leto).

–          Enoletni predmeti, vezani na razred (lahko jih ponudimo samo v določenem razredu).

–          Enoletni predmeti (trajajo samo eno leto, učenec jih ne more ponovno izbrati – teh je največ).

Glede na vsebino pa se delijo v družboslovno-humanistični sklop in v naravoslovno- tehnični. Učenec lahko izbira predmete ne glede na njihovo razvrščenost v posamezne sklope.

IZVAJANJE POUKA IZBIRNIH PREDMETOV

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov teden­sko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Ker so to obvezni predmeti, jih je učenec dolžan obiskovati kot redni pouk.

Pouk posameznega predmeta poteka predvidoma 1 uro tedensko, pouk jezikov 2 uri tedensko. Posamezni predmeti se zaradi narave dela – praktično delo, poskusi – izvaja dve uri na štirinajst dni ali strnjeno izven rednega urnika v popoldanskem času ali ob sobotah (razni ogledi, izleti ipd.). Pouk izbirnih predmetov po rednem urniku pa poteka 0., 6. ali 7. uro.

OPROSTITEV SODELOVANJA PRI IZBIRNIH PREDMETIH

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v obsegu 2 ur ali 1 ure.

OCENJEVANJE

Izbirni predmeti so ocenjeni z ocenami od 1 do 5.

ZAMENJAVA IZBIRNEGA PREDMETA

Zaradi prepletanja številnih izbirnih predmetov je zelo zahtevno sestaviti urnik. Zato je pomembno, da se učenci pravočasno odločijo, kateri predmet bodo izbrali. Zakon sicer dopušča menjavo predmetov na začetku šolskega leta, vendar pa je menjava mogoča le, če bo v novo izbrani skupini še prostor in če bo urnik le-te usklajen z učenčevim urnikom. Prav tako zamenjava skupine ne sme porušiti že postavljene skupine izbirnega predmeta.

KATERE OBVEZNE IZBIRNE PREDMETE PONUJAMO ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

 

7. razred

8. razred

9. razred

Družboslovno-humanistični
Nemščina 1 Nemščina 2 Nemščina 3
Verstva in etika 1 Verstva in etika 2 Verstva in etika 3
Gledališki klub Gledališki klub  
Šolsko novinarstvo Šolsko novinarstvo Šolsko novinarstvo
Glasbeni projekt Glasbeni projekt Glasbeni projekt
Likovno snovanje 1 Likovno snovanje 2 Likovno snovanje 3
    Retorika
Turistična vzgoja Turistična vzgoja Turistična vzgoja
PLES PLES PLES
Filmska vzgoja 1 Filmska vzgoja 2
Naravoslovno-tehnični
Sodobna priprava hrane Sodobna priprava hrane  
 
Šport za zdravje Izbrani šport  Odbojka ali Nogomet Šport za sprostitev
  Poskusi v kemiji Kemija v okolju
Raziskovanje organizmov v domači okolici Raziskovanje organizmov v domači okolici Raziskovanje organizmov v domači okolici
Astronomija 1 –  Sonce, Luna Zemlja Astronomija 1 – Sonce, Luna Zemlja Astronomija 1 –  Sonce, Luna Zemlja
Računalništvo – urejanje besedil Računalništvo – multimedija Računalniška omrežja
Obdelava gradiv les Obdelava gradiv les Obdelava gradiv les
Obdelava gradiv umetne mase Obdelava gradiv umetne mase Obdelava gradiv umetne mase
 Obdelava gradiv kovine Obdelava gradiv kovine
Robotika v tehniki Robotika v tehniki
Elektrotehnika Elektrotehnika
ELEKTRONIKA_Z_ROBOTIKO ELEKTRONIKA_Z_ROBOTIKO

 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

7. , 8. IN 9. RAZRED

V okviru razširjenega programa osnovne šole bo šola  ponudila tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov. To so lahko najpogostejši jeziki Evropske unije (angleščina – pri nas prvi tuj jezik,  nemščina, francoščina) in jezik sosedov – italijanščina, hrvaščina in madžarščina. Šola bo ponudila tisti predmet, za katerega bo lahko zagotovila ustrezne pogoje za izvajanje. Do letos smo izvajali neobvezni izbirni predmet nemščino. Izvajali bomo NIP nemščina – nadaljevalna skupina (za tiste, ki so se učili nemščine že dve ali tri leta) in če bo interes, tudi za začetnike.

Drugi tuji jezik ima v primerjavi s prvim tujim jezikom drugačno vlogo. Medtem ko prvi tuji jezik vodi do najvišjih in najkompleksnejših zmožnosti, je pri drugem tujem jeziku večji poudarek na sporazumevalnih in učnih strategijah ter medjezikovni in medkulturni ozaveščenosti. Pri učenju prvega tujega jezika učenci pridobijo temeljna znanja, ki so podlaga za učenje nadaljnjih jezikov. Drugi tuji jezik pa mora upoštevati in izhajati iz že usvojenega znanja prvega jezika in prvega tujega jezika.

Pouk drugega tujega jezika, ki poteka od četrtega do devetega razreda, izvajamo kot neobvezni izbirni predmet v obsegu 2 ur na teden. Učenec se v pouk drugega tujega jezika vključi prostovoljno. Možnost izbirnosti različnih jezikov dopušča učencu, da nadaljuje z izbranim jezikom ali naslednje leto izbere novega. Ko se učenec vključi v pouk drugega tujega jezika, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.

Učenci pri pouku tvorijo zelo preprosta pisna in govorjena besedila v tujem jeziku.

Tudi neobvezni izbirni predmet se ocenjuje z ocenami od 1 do 5. Učenec mora biti konec šolskega leta pozitivno ocenjen.

 

(Skupno 709 obiskov, današnjih obiskov 1)