Logotip UVZ

Posredujemo nekaj informacij o novem projektu:

“Spoštovani starši,

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je bil na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 na področju razpisa Pobude za javno zdravje izbran kot nosilec projekta Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjšanju neenakosti v zdravju, s krajšim naslovom projekta »UŽIVAJMO V ZDRAVJU«. Eden izmed namenov (ciljev projekta) »Uživajmo v zdravju« je vzpostaviti sistem učinkovitega sodelovanja med šolami, zdravstvenimi domovi in lokalnimi skupnostmi pri pomoči otrokom, ki se srečujejo s težavami v gibalnem in telesnem razvoju, ta sistem pa želimo kasneje prenesti na celotno državo. Eden izmed ključnih pogojev učinkovitega sodelovanja med šolo in zdravstvenim domom oziroma med učitelji in zdravniki ter kakovostno pomočjo otrokom je prepoznavanje otrok s težavami v telesnem in gibalnem razvoju na podlagi izmenjave nekaterih podatkov med šolami in zdravstvenimi domovi (konkretno med pooblaščenimi učitelji in šolskimi zdravniki). Velika večina otrok v Sloveniji je vključenih v sistem SLOfit-Športnovzgojni karton, v okviru katerega se otroci s soglasjem staršev vsako leto udeležijo meritev na šoli, učitelji in starši pa na ta način dobijo vsakoletne povratne informacije o telesnem in gibalnem razvoju posameznega otroka ter njegovem trenutnem stanju v primerjavi z vrstniki. Podatkovno zbirko o morfoloških in gibalnih značilnosti učencev na podlagi 95/III člena Zakona o osnovni šoli za svoje učence in učenke od leta 1987 vodi vsaka šola in podatke uporablja za načrtovanje in prilagajanje dela pri pouku športa. V projektu Uživajmo v zdravju želimo doseči, da se bodo šolski zdravniki in učitelji športa vsaj enkrat na leto osebno sestali, prepoznali otroke, ki se srečujejo s težavami v telesnem in gibalnem razvoju ter ob strokovni pomoči Fakultete za šport zanje pripravili individualne programe dela pri pouku športa, jim omogočili brezplačno vključevanje v vadbene programe v šoli ali pa v zdravstvene programe v okviru zdravstvenega doma. Osebni podatki o morfoloških in telesnih značilnostih otrok se ne bodo prenašali v nobene druge zbirke osebnih podatkov, temveč bodo zdravstvenemu domu oziroma šolskemu zdravniku le dani na vpogled kot podla ga in pomoč pri osebnem razgovoru s šolo – s športnim pedagogom šole, ki jo obiskuje vaš otrok. Kaj želimo od vas? Prosimo vas, da za potrebe pilotnega projekta šoli, ki jo obiskuje vaš otrok, dovolite, da zdravstvenemu domu (znotraj Zdravstvenega doma le pooblaščenemu šolskemu zdravniku, ki otroke obravnava na rednih sistematskih pregledih) omogoči vpogled v osebne podatke vašega otroka, ki jih šola po Zakonu o osnovni šoli vodi v zbirki o morfoloških in gibalnih značilnostih otrok:

 • Ime in priimek otroka,
 • razred, ki ga obiskuje,
 • datum rojstva,
 • podatki o razvoju telesne višine,
 • podatki o razvoju telesne mase,
 • podatki o razvoju debeline kožne gube nadlahti,
 • podatki o razvoju indeksa telesne mase,
 • podatki o razvoju sposobnosti hitre izmenjave gibov (dotikanje plošč z roko),
 • podatki o razvoju eksplozivne moči (skok v daljino z mesta),
 • podatki o razvoju koordinacije gibanja (poligon nazaj),
 • podatki o razvoju moči trupa (dvigovanje trupa),
 • podatki o razvoju gibljivosti (predklon na klopci),
 • podatki o razvoju moči rok in ramenskega obroča (vesa v zgibi),
 • podatki o razvoju hitrosti (tek na 60 m),
 • podatki o razvoju vzdržljivosti (tek na 600m),
 • podatki o splošnem gibalnem razvoju (indeks gibalne učinkovitosti).

Na podlagi zgornjih podatkov, do katerih bo imel dostop zdravstveni dom (znotraj le šolski zdravnik vašega otroka), bo sta šola oziroma v njenem imenu šport ni pedagog in šolski zdravnik na osebnem sestanku lahko prepoznala, kateri otroci po pokazateljih telesnega in gibalnega razvoja ter zdravstvenih pokazateljih sodijo v skupino zdravstveno ogroženih. Zdravnik bo podal tudi morebitne zdravstvene omejitve teh otrok in priporočila, ki jih bo pri načrtovanju in izvedbi vadbe upošteval športni pedagog. Starše otrok, ki bodo opredeljeni kot zdravstveno ogroženi, bo zdravnik povabil skupaj z otroki na pogovor o potrebnih dejavnostih za spremembo življenjskega sloga. Šola pa bo otroke povabila, da se vključijo v dopolnilni pouk, ki ga bo organizirala posebej zanje. Ta bo vključeval posebno gibalno vadbo in prehranske delavnice. Otrokovi podatki bodo v podatkovno zbirko vključeni še dve leti po zaključku projekta (do 31.12.2018). Vljudno vas prosimo, da daste soglasje na spodaj priložen privolitveni obrazec in ga pošljete na šolo s pripisom: »Soglasje«.

Podrobnejše informacije o celotnem projektu »Uživajmo v zdravju« so vam na voljo pri vodji projekta Ireni Simčič na e-naslovu: irena.simcic@zrss.si ali na telefonski številki 01/2363129. V kolikor potrebujete dodatne informacije glede izvajanja omenjene dejavnosti projekta, vam je na voljo Gregor Starc na e-naslovu: gregor.starc@fsp.uni-lj.si ali na telefonski številki 041 601 438.

Zahvaljujemo se vam za pomoč pri projektu.

doc. dr. Gregor Starc

koordinator projekta »Uživajmo v zdravju« za projektnega partnerja UL, Fakulteta za šport”

(Skupno 61 obiskov, današnjih obiskov 1)