POVZETEK

 

V članku je predstavljena Druga osnovna šola, ki že od leta 2006 na različne načine sodeluje v projektu SIMOS. Naša šola je ena od začetnic projekta Zdrava šola, vključeni pa smo tudi v Fit Slovenija. Aktivni smo na kulturnem in športnem področju, povezujemo se tako v lokalni skupnosti, v okviru države, izvedli pa smo tudi odmevne mednarodne projekte.

Za sodelovanje v projektih SIMOS smo se odločili, ker je šola dobro računalniško opremljena. Želeli smo, da učenci dane možnosti izkoristijo v najvišji možni meri. Zavedamo se pomena branja, zato smo želeli dvigniti raven bralne pismenosti.

Začeli smo s projektom SIMOS 1 Od kakovosti k odličnosti (veliko učencev in mentorjev), nadaljevali s projektom SIMOS 2 Berem in ustvarjam – se učim (poudarjena individualizacija in diferenciacija).

V projektu SIMOS 3 z naslovom Individualizacija in personalizacija s pomočjo IKT smo se posvetili posameznim skupinam učencev, in sicer nadarjenim, učencem s primanjkljaji na določenih področjih in učencem tujcem. Naš cilj je bil spodbujati veselje do branja, zvišati raven bralne in digitalne pismenosti in pri tem čim bolj upoštevati individualne značilnosti učencev, uvesti nove didaktične modele na tem področju, spodbujati timsko delo, učenje učenja in medpredmetno povezovanje,  razvijati ustvarjalnost in sodelovalno učenje, kritično mišljenje in izboljšati ključne kompetence za vseživljenjsko učenje.

Pripravili smo dva sklopa pri slovenščini, in sicer v 5. razredu na temo pravljice, v 7. do 9. razredu pa na temo humorja v mladinski literaturi. Oba sklopa smo medpredmetno povezali s knjižnično-informacijskimi znanji, računalništvom, posamezne dele pa tudi z likovno vzgojo in drugimi predmeti, glede na vsebine prebranih del.

Svoje delo smo sproti evalvirali in ugotavljamo, da je projekt prinesel veliko dobrega, saj je omogočil napredek vsakega posameznika glede na njegovo izhodiščno znanje oz. zmožnosti, da sta se izboljšali bralna in digitalna pismenost ter uporaba IKT, da so učenci bolj ustvarjalni, da imajo boljši besedni zaklad in pisne izdelke, da so zato bolj samozavestni in odgovorni. Učitelji so še bolj timsko sodelovali, se medpredmetno povezovali, se strokovno izobraževali in tako dvignili svoje strokovne kompetence.

Kljub določenim težavam pri izvajanju projekta v njem vidimo dodano vrednost, zato bomo tudi v tem letu projekt nadaljevali.

 

Ključne besede: Druga osnovna šola Slovenj Gradec, Simos 1, Simos 2, Simos 3 – Individualizacija in personalizacija s pomočjo IKT, bralna in digitalna pismenost.

 1. 1. Druga osnovna šola Slovenj Gradec in SIMOS – predstavitev šole

 

Druga osnovna šola Slovenj Gradec je že od leta 2006 v projektu SIMOS konzorcijski partner Osnovni šoli Brežice in vsem ostalim konzorcijskim partnerjem, ki so se skozi vsa leta projekta od SIMOS 1, SIMOS 2 do SIMOS 3 menjali. S priključitvijo projektu SIMOS smo vsi deležniki pridobili veliko izkušenj in novih znanj.

 

Naša šola leži v centru Slovenj Gradca poleg športne dvorane Vinjka Cajnka in novo urejenega atletskega stadiona. V našem okrilju je tudi podružnica Pameče Troblje, ki je največja podružnica na Koroškem. V tem šolskem letu se pri nas šola 533 učencev, 456 na centralni in 77 na podružnični šoli. Za nemoteno delo na šoli skrbimo ravnateljica, pomočnica ravnateljice, 53 pedagoških in 18 tehnično administrativnih  delavcev. Poleg nas je v Slovenj Gradcu tudi Prva osnovna šola Slovenj Gradec, Tretja osnovna šola Slovenj Gradec s prilagojenim programom. Naše mesto je tudi srednješolsko in višješolsko središče.

 

Smo prvozgrajena osnovna šola v samostojni Sloveniji. V tem šolskem letu smo praznovali dvajseto obletnico šole. Smo izjemno povezan in strokoven kolektiv. Menim, da moramo za kvalitetno pedagoško delo ustvarjati okoliščine, kjer se bodo učenci radi učili, raziskovali pridobivali različne izkušnje, ki ji bodo potrebovali v življenju. To jim poskušamo omogočiti pri vsakdanjem delu ter s sodelovanjem pri različnih projektih. Od leta 1992 smo v projektu Zdrava šola ena izmed 12 pilotnih šol v Sloveniji. Vsako leto izvajamo delavnice za izboljšanje čustvenega in duševnega zdravja za učence 8. in 9. razredov. Vključeni smo v FIT Slovenija in vsebine tudi izvajamo. V tem šolskem letu se pripravljamo na FIT olimpijado, tako da so učenci in razredniki predmetne stopnje mentorji razrednikom in učencem razredne stopnje. V tem šolskem letu smo koordinatorska šola za celotno Koroško v projektu Evropska vas. Odlikujemo se po izrednih kulturno-umetniških dejavnostih in prireditvah. V letu 2012 smo prejeli naziv Kulturna šola. Od leta 2010 smo tudi nosilci Kumerdejevega priznanja, ki ga podeljuje ZRSŠ za strokovno delo in izjemne dosežke na področju šolstva. Več let smo bili mednarodno aktivni v projektih COMENIUS in T.E.M.A., ki smo jih uspešno zaključili. Trenutno iščemo nove priložnosti za mednarodno sodelovanje. Na šoli izvajamo tudi projekta Zdrav življenjski slog in Popestrimo šolo, ki učencem omogočata razvijanje različnih spretnosti.

 

Svojo dejavnost bogatimo tudi z uvajanjem tujega jezika v 3. razred in obveznega drugega tujega  jezika v 7. razred, sodelujemo s sodelavci e-šolstva, se vključujemo v projekt Simbioza, naši učenci so aktivni kot mladi prostovoljci.

 

Branje in izboljšanje veščin se nam zdita zelo pomembna, zato že več let izvajamo projekt Bralni nahrbtnik in bralno noč za učence razredne stopnje, letos pa smo jo uvedli tudi za učence predmetne stopnje. Vključujemo se tudi v vseslovenski projekt Rastem s knjigo.

 

Še posebej smo zadovoljni z izvajanjem večletnega projekta SIMOS.

 

Za sodelovanje v projektu SIMOS smo se odločili zaradi večletnih ugotovitev.

 • Naša šola je računalniško dobro opremljena, vendar smo ugotavljali, da vsi učenci ne obvladujejo veščin dela z računalnikom. Zato smo v 1. triadi učencem ponudili računalniški krožek, pri katerem so skozi igro spoznavali tipkovnico, osnove dela z Wordom in različne pripravljene računalniške programe za 1. triado. V 2. triadi smo

 

 

delo zastavili še bolj sistematično in v pridobivanje e-kompetenc vključili vse učence. Tako so se vsi naučili dela v Wordu, izdelave predstavitev v Power Pointu, uporabe elektronske pošte in prijave v spletno učilnico s pomočjo AAI-računa. V 3. triadi smo učencem ponudili izbirne predmete s področja računalništva, računalniški krožek, skoraj pri vseh predmetih pa smo postavili tudi spletne učilnice in v njih so učenci znanje predmetov nadgrajevali tudi s pomočjo pridobljenih e-kompetenc.

 • Ob pregledu izposoje knjig v šolski knjižnici smo ugotavljali, da jobučenci iz leta v leto manj obiskujejo. Knjižna gradiva, ki smo jih učencem ponudili na različnih seznamih, so bila manj priljubljena od knjig, ki so jih lahko izbirali sami.
 • Bralna pismenost je ostajala ves čas na enakem nivoju ali pa se je celo slabšala, kar smo pričeli ugotavljati ob strokovnih analizah na aktivih, učiteljskem zboru in tudi na ocenjevalnih konferencah.

 

V šolskem letu 2006/2007 in 2007/2008 smo pričeli s projektom SIMOS 1 pod naslovom Od kakovosti k odličnosti s podprojektom E-bralna zbirka. Cilj tega projekta je bil izboljšati bralno in informacijsko pismenost pri učencih, učiteljih in starših. Menimo,da nam je to uspelo. Naši učenci so sodelovali z intenzivnim branjem, izražanjem mnenj o prebranih knjigah, jih nadgradili z ustvarjalnimi prispevki ali ilustracijami. Pripravili smo 8 bralnih zbirk z 240 različnimi naslovi. V projekt so bili vključeni učenci od 1. do 9. razreda pri slovenščini,  od 7. do 9. razreda pri angleščini ter učenci od 5. do 9. razreda pri naravoslovju. S svojimi mnenji so sodelovali tudi starši.

V projektu je sodelovalo 280 učencev, njihovo delo pa je spremljalo 23 učiteljev – mentorjev.

 

Delo v timu je usmerjala ravnateljica šole ga. Boža Pirnat s pomočjo razvojnega tima za kakovost, v katerem je bilo pet učiteljev in knjižničarka.

Učenci so se z veseljem vključevali v tako obliko branja. To je razvidno tudi iz rezultatov, saj so v prvi triadi sodelovali kar z 288 prispevki, v drugi s 100 in v tretji z 99 prispevki. Skupaj smo objavili 487 prispevkov.

 

V šolskem letu 2009/2010 smo pričeli s projektom SIMOS 2 pod naslovom Berem in ustvarjam – se učim, katerega cilji so bili spodbujanje vseh vrst bralne pismenosti (bralne, informacijske, naravoslovne) s poudarkom na kvaliteti prispevkov, z novimi pristopi in medpredmetnim povezovanjem. S projektom SIMOS 1 smo nadaljevali tudi v tem šolskem letu. Učitelji mentorji, ki so sodelovali v projektu, so svoja znanja prenašali na sodelavce. Cilj je bil učencem omogočati razvijanje e-kompetenc, uporaba tipkovnice, uporaba e-pošte in  nadgradnja klasične obravnave umetnostnih besedil s pomočjo računalnika.

 

V projektu SIMOS 2 smo večino nalog individualizirali in diferencirali ter medpredmetno nadgradili. Pripravili smo 6 bralnih zbirk, povezanih z avtorjema Leopoldom in Primožem Suhodolčanom, ter naravoslovno bralno zbirko. V projekt so bili vključeni učenci 3., 5., 7., 8. in 9. razreda. Za vsako zbirko smo pripravili zelo veliko različnih nalog.

V projektu je sodelovalo 224 učencev, njihovo delo pa je spremljalo 8 učiteljev – mentorjev. Delo je potekalo timsko, skupno smo načrtovali, samostojno izpeljali in skupno ovrednotili rezultate dela. Sodelovali smo z učitelji drugih šol in primerjali naše delo.

Objavili smo 314 prispevkov, nastalo jih je še veliko več. Več dela kot pri Simos-u 1 je potekalo neposredno v šoli.

 

 

 

 

V šolskih letih 2010/2011, 2011/2012 in 2012/13 smo se pridružili projektu SIMOS 3 – Individualizacija in personalizacija pouka s pomočjo IKT, katerega glavni namen je bil uvajati nove didaktične in organizacijske pristope za razvijanje ključnih kompetenc: aktivno državljanstvo, računalniška pismenost, uporaba IKT, matematične, podjetniške, kulturne in jezikovne komepetence, naučiti se učiti. Vključevali smo učence z različnimi potrebami. Prilagajali smo se individualnim potrebam nadarjenih, učno šibkih učencev ter učencev, ki prihajajo iz tujejezičnega ter hkrati pogosto iz socialno šibkega okolja. V šolskem letu 2011/2012 je bilo vključenih 22 učencev od 7. do 9. razreda pri slovenščini  in 16 učencev 5. razreda prav tako pri slovenščini. Sodelovali sta  2 učiteljici, knjižničarka in računalnikar. S starši so mentorice ob koncu šolskega leta naredile evalvacijo tako, da so jim učenci pokazali objavljene prispevke.

2.     Predstavitev projekta Individualizacija in personalizacija pouka s pomočjo IKT (SIMOS 3) in ciljev

Bili smo sestavni del mrežnega tima konzorcijskih partnerjev kordinatorske šole Brežice. Na šoli smo oblikovali razvojni tim, v katerega smo vključili sodelavce različnih profilov. V tem šolskem letu smo ga sestavljali Nada Duler, vodja tima, Nada Žunec, knjižničarka, mentorici Tatjana Glavič, 5. razred, Marta Rubin, slovenščina, Timotej Žohar, računalnikar, in Marta Korošec, administratorka. Pri sestavljanju letnega delovnega načrta šole smo načrtovali celoletno delo. O tem smo seznanili starše, učence in učitelje. O delu na projektu Individualizacija in personalizacija pouka s pomočjo IKT (SIMOS 3) obveščamo tudi drugo javnost s pomočjo spletnega portala naše šole, letnega delovnega načrta šole, pedagoškega poročila. O delu informiramo učiteljski zbor, starše na skupnih roditeljskih sestankih, na svetu staršev, predstavnike lokalne skupnosti na svetu zavoda, na srečanju ZRSŠ OE Slovenj Gradec in aktiva koroških ravnateljev, pojavljamo pa se tudi v medijih – VTV, spletne novice Moja občina.si.

 

Mentorice so pripravljale naloge ter aktivnosti tudi izvajale v okviru pouka. Podpora pri strokovnem delu na spletni aplikaciji je bil avtor spletne aplikacije Bojan Gabrijelčič s sodelavci, na katerega smo se ob težavah obračali po nasvete in pomoč. Sproti smo izvajali spremljavo in evalvacijo, se ob nejasnostih obračali na koordinatorsko šolo, s katero smo odlično sodelovali. S finančno podporo MIZKŠ in sredstev ESS smo svoje strokovno delo lahko opravili bolje in kvalitetneje.

 

Kot cilje projekta smo si zadali spodbujati veselje do branja, s pomočjo orodij informacijsko komunikacijske tehnologije zvišati raven pismenosti (bralne, digitalne) in pri tem čim bolj upoštevati individualne značilnosti učencev, uvesti nove didaktične modele na področju individualizacije in personalizacije, spodbujati timsko delo, učenje učenja in medpredmetno povezovanje, razvijati zmožnost učinkovitega oblikovanja in izražanja lastnih mnenj, razvijati ustvarjalnost in sodelovalno učenje, razvijati kritično mišljenje in izboljšati ključne kompetence za vseživljenjsko učenje.

 

Na naši šoli smo projekt izvajali v dveh učnih sklopih pri slovenščini, ki jo medpredmetno povezujemo z drugimi področji: v 5. razredu ob sklopu Pravljica, v 7., 8. in 9. razredu ob sklopu Humor v mladinski literaturi. Vezana sta na dva stebra: knjiga in povezave. Uporabljali smo različne didaktične pristope ali sisteme, kot so problemski pouk, nivojski pouk, medpredmetno povezovanje.

 

Glavni namen in cilji tega projekta so bili razvijati in izboljšati različne veščine.

 

 • Digitalna pismenost s pomočjo KIZ

Cilj: Učenci bodo znali pridobiti informacije iz različnih virov in jih v preprosti obliki urediti v širše pojmovne kategorije z namenom, da bi si nekaj bolje zapomnili.

 • Bralna pismenost

Cilj: Učenci bodo raje posegali po knjižnih gradivih. Izhajali smo  iz bralnega interesa, zato smo izbrali knjige, po katerih učenci najpogosteje segajo.

Cilj: Učenci bodo izboljšali veščine bralne pismenosti. Po branju uporabimo različne bralne strategije: povzemanje, iskanje bistva, iskanje usmerjenih informacij, razlaga besed, delov besedila, primerjave, poustvarjanje, ustvarjanje …

 • Individualizacija in personalizacija

Cilj: Vsak učenec bo napredoval v skladu s svojimi sposobnostmi. Naloge so bile prilagojene individualnim značilnostim vsakega učenca: nadarjenim, učencem s primanjkljaji na področju bralne pismenosti in učencem tujcem.

 

Omenjene spretnosti so razvijali preko različnih vsebin.

Z izvajanjem projekta smo začeli postopno.

 

2.1.          Računalništvo in digitalna pismenost

Osnova za delo je bila računalniška podpora. Vsak učenec na šoli ima dodeljen e-naslov oblike: ime.priimek@ucenec.drugaos.si. Te naslove smo s pomočjo tehnikov na Lopolisu vnesli v bazo. Sledil je izvoz učencev (Lopolis – Železniška postaja), ki so sodelovali v projektu Simos, preimenovanje xml datoteke in uvoz v aplikacijo SIMOS. Nato si je moral učenec ustvariti svoj Windows Live ID račun, ki ga potrebuje za vpis v aplikacijo.

2.2.          Bralna pismenost, individualizacija in personalizacija s pomočjo KIZ

 

Po prebranih knjigah, ki so v skladu z učnim načrtom v posameznem razredu, so mentorji z učenci isti cilj realizirali z izbiro različnih nalog in različnih nalog, glede na individualne značilnosti učencev.

 

Primeri nalog

 • Učenci tujci in učenci s primanjkljaji:

Izdelali so OSEBNO IZKAZNICO knjige: pisatelj, naslov knjige, ilustrator, založba, kraj in leto izdaje knjige, zbirka, avtor spremne besede.

 • Nadarjeni:

Poiskali so nekaj zanimivih podatkov o pravljičarju Hansu Christianu Andersenu. Pomagali so si z naslednjo spletno povezavo: http://sl.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen.

Poiskali so odgovore na naslednja vprašanja: Kdaj in kje se je rodil? Kateri dan praznujemo kot mednarodni dan knjig za otroke in zakaj?

Poiskali in zapisali so še nekaj naslovov njegovih knjig.

 • Naloga za vse učence

PREDSTAVITEV OSEB

Vsi učenci so morali podrobno predstaviti morsko čarovnico in princa, tako na zunaj kot po lastnostih.

 

 

Nadarjeni učenci so nalogo rešili tako, da so napisali strnjeno besedilo, učenci tujci in učenci s primanjkljaji pa so pisali ključne besede oz. besedne zveze po alinejah.

 

USPEŠNO UČENJE

Učenci s primanjkljaji so v knjigi Blazno resno o šoli  na str. 208 in 209 prebrali nasvete za uspešno učenje. Pripravili so miselni vzorec o tem, kaj je potrebno za uspešno učenje.

Nadarjeni so v knjigi Blazno resno o šoli prav tako našli nasvete za uspešno učenje. Ogledali so si še spletne strani, ki prav tako govorijo o uspešnem učenju

http://www.tosemjaz.net/clanki/516/detail.html

http://www.otroci.org/php/nasveti/

in pripravili miselni vzorec o tem, kaj je potrebno za uspešno učenje.

 

Ob izvedbi projekta SIMOS 3 je potekalo medpredmetno povezovanje med predmeti slovenščina in likovna vzgoja. Ob knjigi Živalske novice 2 so učenci izdelali svoj strip. Pri delu so morali paziti na povezavo med izdelavo stripa in vsebino prebrane zgodbice.

3.     Dodana vrednost projekta SIMOS

Pri evalvaciji projekta Individualizacija in personalizacija pouka s pomočjo IKT (SIMOS 3) smo ugotovili naslednje pozitivne rezultate:

učenci

 • boljše znanje vsakega posameznika glede na njegovo izhodiščno znanje (predznanje) oz. zmožnosti,
 • izboljšana bralna in digitalna pismenost,
 • izboljšane veščine za uporabo IKT,
 • usvojena spretnost za uporabo različnih informacijskih virov,
 • več koristnega dela učencev na internetu,
 • povečana ustvarjalnost učencev,
 • spoznavali so raziskovalni pristop, ustrezno beleženje, izražanje ugotovitev  v pisni obliki in kritično vrednotenje pridobljenih informacij,
 • preizkušali so več sodelovalnega učenja,
 • imajo boljši besedni zaklad in pisne izdelke,
 • pridobili so večjo samozavest in izboljšali samopodobo ter se naučili prevzemati večjo odgovornosti za delo.

učitelji

Med učitelji smo zaznali več pridobitev in dodane vrednosti ob izvajanju SIMOS-a: več in boljše timsko delo, več medpredmetnega povezovanja, strokovno izobraževanje in samoizobraževanje na lastnem strokovnem področju in pri IKT, samozavest in dvig strokovne kompetence.

 

4.     Težave pri izvajanju projekta SIMOS

Tako kot pozitivne izkušnje so nam tudi negativne izkušnje prinesle veliko znanja in ugotovitev. Ob tem smo se še bolj povezovali s konzorcijskimi partnerji, timsko sodelovali na daljavo, ob tem ko smo iskali rešitve ob nastalih težavah.

 • zahtevna (prezahtevna) spletna aplikacija,
 • motnje v delovanju računalnikov in spletnih povezav,

 

 

 

 • nepoznavanje Windows Live ID zaradi usmerjenosti šole v uporabo AAI računa in spletnih učilnic,
 • časovna omejenost glede na učni načrt in vse ostale dejavnosti.

 

5.     Nadaljevanje izvajanja projekta SIMOS

S projektom v  šolskem letu 2012/2013 nadaljujemo, ker smo ugotovili njegovo dodano vrednost k našemu pedagoškemu delu do sedaj. To so:

 

 • pozitiven odziv pri učencih,
 • želja strokovnih delavcev po nadgrajevanju znanj in veščin.
 • obvladovanje IKT, kar je pogoj za doseganje kvalitetnega znanja in razvijanje različnih sposobnosti,
  • dobra osnova za življenje v visoko razviti družbi,
  • odlično šolstvo in gospodarstvo, ki bosta temeljila na znanju.

 1. 6. Zaključek

Na podlagi dosedanjih izkušenj, ugotovitev in spoznanj bomo v naslednjem šolskem letu nadaljevali s sistematičnim razvijanjem veščin, ki so  jih učenci s projektom Individualizacija in personalizacija pouka s pomočjo IKT (SIMOS 3) razvijali in izboljšali. Za tovrstno delo bomo motivirali tudi nove učitelje.

 

(Skupno 218 obiskov, današnjih obiskov 1)