Individualizacija in personalizacija s pomočjo IKT

Projekt za razvijanje bralne  in digitalne pismenosti

Vodja projekta je ravnateljica Nada Duler, pomaga pa ji strokovni tim na šoli: mentorici Tatjana Glavič in Marta Rubin,

knjižničarka Nada Žunec, računalnikar Timotej Žohar in računovodkinja administratorka Marta Korošec.

V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali projekt, ki smo ga poskusno uvajali že v prejšnjem letu.

PREDVIDENE AKTIVNOSTI ZA NADALJEVANJE PROJEKTA

KDO?

KDAJ?

KONKRETNI REZULTATI IN OBSEG REZULTATOV

Pregled aktivnosti v prejšnjem šolskem letu in načrtovanje aktivnosti za tekoče šolsko leto

strokovni tim

september

Evalvacija dosedanjega dela

Izobraževanje mentorjev in uvajanje novih modelov

mentorji

po  dogovoru z OŠ Brežice

Spoznavanje in uporaba novih modelov.

Medpredmetno povezovanje

mentorji

celo šolsko leto

Razvijanje timskega poučevanja kot sodobnejšega pristopa k poučevanju in navajanje učencev na sodobne metode pri pouku (uporaba IKT, poučevanje in učenje na daljavo …).

Priprava modelov in izvajanje projekta

strokovni tim

november

Pripravili bomo modele, s katerimi bomo zagotovili večjo individualizacijo in izboljšali bralno in digitalno pismenost

Sodelovanje z mentorji drugih šol

mentorice

celo šolsko leto

Izmenjavali bomo izkušnje in vrednotili svoj napredek

Predstavitev dela staršem.

mentorice, učenci

maj

Na Svetu staršev, na roditeljskih

Zaključevanje branja in pisanja prispevkov.

mentorice, učenci

april

V mesecu aprilu bomo zaključili  aktivnosti, prispevke objavili ter delo evalvirali

Vmesne in končne evalvacije dela

strokovni tim

vsako trimesečje, ob koncu projekta

Pregledali bomo sprotne dosežke in pripravili prispevek za zaključno konferenco v maju 2013

Analiza napredka in zaključna poročila

ravnateljica,

strokovni tim

junij–avgust

S pomočjo vprašalnikov bomo naredili analizo napredka in ugotovili morebitne pomanjkljivosti, predstavitev rezultatov

(Skupno 35 obiskov, današnjih obiskov 1)